Příbalova informace

Příbalová informace: informace pro uživatele

 

ellaOne 30 mg tableta

Ulipristali acetas

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

–        Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–        Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

–        Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékárníkovi, lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.       Co je přípravek ellaOne a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ellaOne používat

3.       Jak se přípravek ellaOne používá

4.       Možné nežádoucí účinky

5.       Jak přípravek ellaOne uchovávat

6.       Obsah balení a další informace

– Užitečné informace o antikoncepci

 

 1. 1.                   Co je přípravek ellaOne a k čemu se používá

 

Přípravek ellaOne je nouzové kontraceptivum

 

Přípravek ellaOne je kontraceptivum  určené k prevenci otěhotnění po nechráněném pohlavním styku nebo v případě, že antikoncepční metoda selhala. Například:

 • jestliže jste měla nechráněný pohlavní styk,
 • jestliže se Váš kondom nebo kondom Vašeho partnera roztrhl, sklouzl nebo spadl nebo jestliže jste jej zapomněli použít,
  • jestliže jste si nevzala antikoncepční pilulku dle doporučení.

 

Přípravek ellaOne byste měla užít co nejdříve po styku a maximálně do 5 dní (120 hodin).

5 dní je doba, po kterou spermie mohou po styku přežívat ve Vašem těle.

 

Přípravek ellaOne je vhodný pro jakoukoli ženu v plodném věku, včetně dospívajících.

 

Přípravek ellaOne můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu.

 

Přípravek ellaOne neúčinkuje, pokud jste již těhotná.

 

Pokud je Vaše menstruace zpožděná, existuje možnost, že jste těhotná. Při zpoždění menstruace nebo při příznacích těhotenství (ztěžklá prsa, ranní nevolnost) byste se před užitím přípravku ellaOne měla obrátit na svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

 

Pokud máte nechráněný pohlavní styk po užití přípravku ellaOne, nebudete chráněna před otěhotněním.

Nechráněný styk kdykoli během Vašeho cyklu může vést k otěhotnění.

 

Přípravek ellaOne není vhodný jako pravidelná metoda antikoncepce.

 

Pokud nevyužíváte žádnou pravidelnou metodu antikoncepce, promluvte si se svým lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem a vyberte si tu, která Vám vyhovuje.

 

Jak přípravek ellaOne účinkuje

 

Přípravek ellaOne obsahuje látku ulipristal-acetát, která působí tak, že mění aktivitu přirozeného hormonu progesteronu, který je důležitý pro ovulaci. Výsledným účinkem přípravku ellaOne je zpoždění ovulace. Nouzová antikoncepce není účinná v každém případě. Ze 100 žen, které užijí přípravek ellaOne otěhotní přibližně 2.

 

Přípravek ellaOne je kontraceptivum a slouží k prevenci otěhotnění. Pokud jste již těhotná, přípravek existující těhotenství nepřeruší.

 

Nouzová antikoncepce nechrání před pohlavně přenosnými infekcemi.

 

Před pohlavně přenosnými infekcemi Vás ochrání pouze kondom. Přípravek ellaOne Vás neochrání před infekcí HIV ani jinými pohlavně přenosnými chorobami (např. chlamydie, genitální opary, genitální bradavice, kapavka, hepatitida B a syfilis). Pokud máte nějaké obavy, požádejte o radu zdravotnického pracovníka.

 

Více informací o antikoncepci najdete na konci této příbalové informace.

 

 1. 2.                   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ellaOne používat

 

Neužívejte přípravek ellaOne

 

 • jestliže jste alergická na ulipristal-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

Upozornění a opatření

 

Před užitím přípravku ellaOne se obraťte na svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka,

 • jestliže máte zpožděnou menstruaci nebo příznaky těhotenství (ztěžklá prsa, ranní nevolnost), můžete totiž být již těhotná (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“);
 • jestliže trpíte těžkým astmatem;
  • jestliže trpíte vážným onemocněním jater.

Všechny ženy musí nouzovou antikoncepci užít co nejdříve po nechráněném styku. Existují důkazy, že s rostoucí tělesnou hmotností nebo BMI může docházet ke snižování účinnosti přípravku ellaOne. Tyto údaje jsou však omezené a neprůkazné. Z toho důvodu je přípravek ellaOne doporučován všem ženám, bez ohledu na jejich hmotnost nebo BMI.

Pokud máte obavy z jakýchkoli problémů spojených s užitím nouzové antikoncepce, obraťte se na lékaře.

 

Jestliže navzdory užití přípravku ellaOne otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“, kde naleznete více informací.

 

Další kontraceptiva a přípravek ellaOne

 

Přípravek ellaOne může způsobit dočasné snížení účinnosti pravidelných hormonálních kontraceptiv, jako jsou pilulky a náplasti. Pokud v současnosti užíváte hormonální antikoncepci, užívejte ji i nadále běžným způsobem po užití přípravku ellaOne, ale při každém pohlavním styku až do Vaší další menstruace používejte kondom.

 

Přípravek ellaOne nepoužívejte společně s jinou nouzovou antikoncepční pilulkou, která obsahuje levonorgestrel. Při současném užití by se mohla snížit účinnost přípravku ellaOne.

 

Další léčivé přípravky a přípravek ellaOne

 

Informujte svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

 

Toto je důležité, zejména jestliže užíváte jakékoli níže uvedené léky snižující účinnost přípravku ellaOne:

 • fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin (používané k léčbě epilepsie),
 • ritonavir, efavirenz, nevirapin (užívané k léčbě HIV infekce),
 • rifampicin, rifabutin (užívané k léčbě tuberkulózy),
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) nebo rostlinné přípravky, které ji obsahují (používané k léčbě deprese nebo úzkosti).

 

Těhotenství, kojení a plodnost

 

Těhotenství

 

Pokud je Vaše menstruace opožděná, před užitím přípravku ellaOne se obraťte na svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka nebo si udělejte těhotenský test, abyste se ujistila, že nejste těhotná (viz bod „Upozornění a opatření“).

 

Přípravek ellaOne je kontraceptivum užívané k prevenci otěhotnění. Pokud již těhotná jste, přípravek těhotenství nepřeruší.

 

Pokud navzdory užití přípravku ellaOne otěhotníte, neexistuje žádný důkaz, že přípravek ellaOne bude mít vliv na Vaše těhotenství. Je však důležité, abyste se obrátila na svého lékaře. Stejně jako u jakéhokoli jiného těhotenství může Váš lékař zkontrolovat, jestli se nejedná o mimoděložní těhotenství. Toto je zejména důležité, pokud trpíte silnou abdominální (břišní) bolestí, krvácíte, již jste prodělala mimoděložní těhotenství, operaci vejcovodů nebo dlouhodobou (chronickou) genitální infekci.

 

Pokud navzdory užití přípravku ellaOne otěhotníte, doporučujeme Vám požádat Vašeho lékaře o registraci Vašeho těhotenství do oficiálního registru. Tuto informaci můžete nahlásit také sama na stránce www.hra-pregnancy-registry.com. Anonymita Vašich údajů bude zachována – nikdo nebude vědět, že jsou to údaje o Vás. Sdílení těchto informací může v budoucnu pomoci ženám lépe porozumět bezpečnosti či rizikům přípravku ellaOne během těhotenství.

 

Kojení

 

Pokud užijete přípravek ellaOne, zatímco kojíte, nekojte své dítě po dobu jednoho týdne od užití přípravku ellaOne. Během této doby se doporučuje použít odsávačku mléka, aby byla zachována tvorba mléka, ale mléko zlikvidujte. Účinek kojení v týdnu po užití přípravku ellaOne na dítě není známý.

 

Plodnost

 

Přípravek ellaOne neovlivní Vaši plodnost. Pokud máte nechráněný pohlavní styk po užití přípravku ellaOne, nebudete chráněna před otěhotněním. Proto je důležité, abyste až do další menstruace používala kondom.

Pokud chcete začít nebo pokračovat s užíváním pravidelné metody antikoncepce po užití přípravku ellaOne, můžete tak učinit, ale až do další menstruace byste také měla používat kondom.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Některé ženy po užití přípravku ellaOne trpěly závratí, ospalostí, rozmazaným viděním a/nebo ztrátou soustředění (viz bod 4 „ Možné nežádoucí účinky“). Pokud se některý z těchto příznaků objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

 

Přípravek ellaOne obsahuje laktosu

 

Jestliže Vám lékař nebo jiný zdravotnický pracovník sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, oznamte to před užitím přípravku svému lékárníkovi.

 

 

 1. 3.                   Jak se přípravek ellaOne používá

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem.

 

Jak užívat tabletu přípravku ellaOne

 

 • Užijte jednu tabletu perorálně co nejdříve a nejpozději do 5 dnů (120 hodin) po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání jiné metody antikoncepce. S užitím tablety neotálejte.
 • Přípravek ellaOne můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu.
 • Přípravek ellaOne můžete užít kdykoli během dne před jídlem, s jídlem nebo po jídle.

 

Jestliže  po užití přípravku ellaOne zvracíte

 

Jestliže jste zvracela do 3 hodin po užití tablety, vezměte si co nejdříve další tabletu.

 

Pokud máte po užití přípravku ellaOne znovu pohlavní styk

 

Pokud máte po užití přípravku ellaOne nechráněný pohlavní styk, nebudete chráněna před otěhotněním. Od užití přípravku ellaOne až do další menstruace byste měla při každém pohlavním styku používat kondom.

 

Pokud se Vaše menstruace zpozdí po užití přípravku ellaOne

 

Po užití přípravku ellaOne je několikadenní zpoždění další menstruace běžné.

Pokud je však Vaše menstruace zpožděná o více než 7 dní, je nezvykle slabá nebo silná nebo pokud pociťujete příznaky jako abdominální (břišní) bolest, citlivost prsou, zvracení nebo nevolnost, můžete být těhotná. Měla byste si ihned udělat těhotenský test. Pokud jste těhotná, je důležité, abyste se obrátila na svého lékaře. (Viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“.)

 

Jestliže jste užila více přípravku ellaOne, než jste měla

 

Žádné škodlivé účinky po užití vyšší než doporučené dávky tohoto přípravku nebyly hlášeny. Přesto však požádejte svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka o radu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

 

 1. 4.                  Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé příznaky jako bolestivost prsou a abdominální (břišní) bolest, zvracení, nevolnost (pocit na zvracení) jsou také možnými známkami těhotenství. Pokud  u vás vynechá menstruace a pociťujete takové příznaky po užití přípravku ellaOne, měla byste si udělat těhotenský test (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

 • pocit na zvracení, abdominální (břišní) bolest nebo nepříjemný pocit, zvracení
 • bolestivá menstruace, bolest pánve, bolestivost prsou
 • bolest hlavy, závrať, změny nálady
 • svalové bolesti, bolest zad, únava

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

 • průjem, pálení žáhy, plynatost, sucho v ústech
 • neobvyklé nebo nepravidelné vaginální krvácení, silné/dlouhodobé menstruační krvácení, premenstruační syndrom, podráždění nebo výtok z pochvy, snížené nebo zvýšené libido
 • návaly horka
 • změny chuti k jídlu, emoční poruchy, úzkost, neklid, poruchy spánku, nespavost, migréna, poruchy zraku
 • chřipka
 • akné, kožní léze, svědění
 • horečka, zimnice, malátnost

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):

 • bolest nebo svědění genitálu, bolestivost při pohlavním styku, prasknutí ovariální cysty, nezvykle slabá menstruace
 • ztráta soustředění, závrať, třes, poruchy orientace, mdloby,
 • nezvyklé pocity v oku, zarudnutí očí, citlivost na světlo
 • sucho v krku, poruchy chuti
 • kopřivka (svědivá vyrážka), pocit žízně

 

Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékárníkovi, lékaři nebo jinému zdravotnickému personálu. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 1. 5.                  Jak přípravek ellaOne uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za slovy „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 1. 6.                  Obsah balení a další informace

 

Co přípravek ellaOne obsahuje

 

 • Léčivou látkou je ulipristali acetas. Jedna tableta obsahuje 30 miligramů ulipristal-acetátu.
 • Dalšími složkami jsou laktosa, povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

 

Jak přípravek ellaOne vypadá a co obsahuje toto balení

 

Přípravek ellaOne je bílá až téměř bílá, kulatá konvexní tableta s vyrytým nápisem „ella“ na obou stranách.

 

Přípravek ellaOne je dostupný v krabičce obsahující jeden blistr s jednou tabletou.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

Laboratoire HRA Pharma

15, rue Béranger

F-75003 Paris

Francie

E-mail: info-ella@hra-pharma.com

 

Výrobce

 

Cenexi

17, rue de Pontoise

F-95520 Osny

Francie

 

nebo

 

León Farma SA

Pol. Ind. Navatejera

La Vallina s/n, Navatejera

24008 León, Španělsko

 

nebo

 

 

Delpharm Lille S.A.S.

Z.I. de Roubaix-Est

Rue de Toufflers

59390 Lys-Lez-Lannoy

Francie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

België/Belgique/Belgien

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30

Lietuva

Takeda UAB

Tel: + 370-(0)5 210 90 70България

A&D Pharma Bulgaria

Teл.: +359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30

Česká republika

Akacia Group, s.r.o.

Tel: + 420-(0)220 610 491

Magyarország

Aramis Pharma Kft.

Tel.: + 36-(0)1 219 0775

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: + 45-(0)46 77 11 11Malta

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30

Deutschland

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0)234 516 592-0

Nederland

WeCare Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0) 75 612 05 11

Eesti

Takeda SEFA AS

Tel: + 372-(0)6177 669Norge

Takeda Nycomed AS

Tlf: + 47-(0) 6676 3030

Ελλάδα

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Τηλ: + 30-(0)210 66 83 000

Österreich

Sanova Pharma GesmbH

Tel: + 43-(0)1 801 040

España

HRA Pharma Iberia S.L.

Tel: + 34-(0)902 107 428

Polska

A&D Pharma Poland Sp. z o. o.

Tel: + 48-(0)22 570 27 00

France

HRA Pharma France

Tél/Tel: + 33-(0) 1 53 24 81 00

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L.

sucursal em Portugal

Tel: +351 707 501 996

Hrvatska

Arenda d.o.o.

Tel: + 385-(0)1 644 44 80

România

A&D Pharma Romania

Tel: + 40-(0)372 072 219

Ireland

HRA Pharma UK & Ireland Limited

Tel: 1800 812 984

Slovenija

Dr. Gorkič d.o.o.

Tel: + 386-(0)1 7590 251

Ísland

Laboratoire HRA Pharma

Sími: + 33-(0)1 40 33 11 30

Slovenská republika

Liek, s.r.o.

Tel: + 421-(0)905 667 410

Italia

HRA Pharma Italia srl, società unipersonale

Tel: + 39-(0) 06 541 44 60Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: + 358-(0)20 746 50 00

Κύπρος

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Τηλ: + 30-(0) 210 66 83 000

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: + 46-(0)8 731 28 00

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: + 371-(0)67840082

United Kingdom

HRA Pharma UK & Ireland Limited

Tel: 0800 917 9548

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 01/2015

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

 

UŽITEČNÉ INFORMACE O ANTIKONCEPCI

 

VÍCE INFORMACÍ O NOUZOVÉ ANTIKONCEPCI

 

Čím dříve si vezmete nouzovou antikoncepci, tím vyšší bude šance zabránění otěhotnění.

Nouzová antikoncepce neovlivní Vaši plodnost.

 

Nouzová antikoncepce může zpozdit ovulaci v daném menstruačním cyklu, ale nezabrání  otěhotnění, pokud budete mít nechráněný pohlavní styk znovu. Po podání nouzové antikoncepce až do další menstruace byste měli používat při každém pohlavním styku kondom.

 

VÍCE INFORMACÍ O PRAVIDELNÉ ANTIKONCEPCI

 

Pokud jste užila nouzovou antikoncepci a nepoužíváte metodu pravidelné antikoncepce (nebo nemáte způsob antikoncepce, který by Vám vyhovoval), promluvte si se svým lékařem nebo klinikou pro plánování rodičovství a požádejte je o radu. Existuje mnoho různých dostupných typů antikoncepce a některá z nich Vám jistě bude vyhovovat.

 

Příklady metod pravidelné antikoncepce:

Denní metody:  Antikoncepční pilulka
Týdenní nebo měsíční metody:  Antikoncepční náplast, vaginální kroužek
Déletrvající metody:  Antikoncepční implantát, nitroděložní tělísko