Všeobecné smluvní podmínky (Podmínky)

Všeobecné smluvní podmínky (Podmínky)

Používání těchto stránek

Tyto stránky jsou kontrolovány a provozovány společnosti HRA Pharma, jejíž sídlo se nachází na adrese 15, rue Béranger, 75003 PAŘÍŽ, Francie (telefon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Přístup a používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy. Přístupem na a používáním těchto stránek přijímáte, bez omezení a výhrad, tyto Podmínky.

HRA Pharma si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění, podle svého uvážení, doporučuje se proto, abyste je pravidelně kontrolovali.

Přístup na tyto webstránky je omezen na lékárníky.

Tyto webstránky nejsou určeny pro použití jako zdroj lékařských rad nebo názorů. Za žádných okolností nesmějí být žádné informace poskytované na těchto stránkách použity ke stanovení lékařské diagnózy, kterou lze učinit pouze na základě konzultací s kvalifikovaným lékařem.

Obsah a odpovědnost

Tyto stránky byly vytvořeny s cílem poskytnout lékárníkům informace o našem výrobku pro nouzovou antikoncepci ellaone®, vyrobeného z látky ulipristal acetát 30mg, a specifických podmínkách potřebných k jeho užívání. Byl vyvinut v souladu se zásadami mezinárodních předpisů.

Souhlasíte s tím, že přístup a používání těchto stránek a jejich obsahu je na vlastní nebezpečí. HRA

Pharma a kterékoliv strany, které se podílejí na tvorbě, produkci a distribuci těchto webstránek tímto výslovně vylučují:

· Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které mohou být předpokládané zákonem, zvykovým právem nebo majetkovým právem.

· Jakoukoliv odpověnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody způsobené kterýmkoliv uživatelem vyplývající z přístupu k, použití nebo nemožnosti použití těchto webstránek nebo jakékoliv chyby nebo opomenutí v jejich obsahu.

Společnost HRA Pharma nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem na odmítnutí služby (DDoS), viry nebo ostatním technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný osobní materiál z důvodu vašeho používání audia, videa, dat nebo textu na stránkách nebo jakémkoliv jiném aspektu těchto webstránek.

Registrace a ochrana osobních údajů

Společnost HRA Pharma respektuje soukromí registrovaných uživatelů webstránek a uživatelé mohou najít bližší informace v

zásadách na ochranu osobních údajů ohledně otázek týkajících se sběru a používání vašich osobních údajů.

Ochranné známky a loga

Žádným způsobem nemůžete používat ochranné známky a loga používané na těchto stránkách.

Autorská práva

HRA Pharma je vlastníkem nebo držitelem licence všech autorských práv na těchto webstránkách. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete stahovat a uchovávat na svém disku nebo v podobě papírových kopií jednu kopii materiálu zveřejněného na těchto webstránkách pouze pro vaše osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že neodstraníte žádná autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení. Nemůžete jinak kopírovat, distribuovat, zobrazovat, stahovat, měnit, přeposílat, přenášet nebo použít všechen nebo část jakéhokoliv materiálu bez předchozího písemného souhlasu HRA Pharma. Nesmíte vytvářet zrcadlo na jiném webovém serveru všeho nebo části materiálu publikovaného společností HRA Pharma na těchto webstránkách a nemůžete kopírovat jakoukoliv grafiku obsaženou v jakémkoliv materiálu publikovaném na těchto webstránkách.

Nic zde obsažené nebude považováno za udělení, nepřímo, zásadami estoppel, nebo jiným způsobem, licence nebo práva k patentu nebo ochranné známky HRA Pharma, nebo jakékoliv třetí strany.  Není-li výslovně uvedeno výše, nic z toho, co je zde obsažené, nelze vykládat jako udělení jakékoliv licence nebo práva na jakékoliv autorské dílo, u něhož je HRA Pharma vlastníkem, nebo držitelem licence.

Webstránky třetích stran a odkazy na jiné webstránky

Tyto webstránky mohou být použity jako portál pro jiné webstránky, které se týkají nouzové antikoncepce a postupů společnosti HRA

Pharma pro zákroky v případě nouzové antikoncepce. Nicméně odkazy nebo reference na ostatní webstránky udržované třetími stranami, nad kterými nemá společnost HRA Pharma žádnou kontrolu, jsou poskytnuty pouze pro uživatelský komfort. Podobně tyto webstránky mohou být navštívené prostřednictvím odkazů třetích stran, nad nimiž nemá HRA Pharma žádnou kontrolu. HRA Pharma neposkytuje žádné záruky ani prohlášení jakéhokoliv druhu co se týče přesnosti, aktuálnosti a úplnosti kterýchkoliv informací obsažených na těchto webstránkách a nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu, které může vzniknout vaším používáním takového obsahu nebo informací. Zařazení odkazů jakýkoliv třetích stran neznamená podporu nebo doporučení společností HRA Pharma.

Vyhrazení práv

Společnost HRA Pharma si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit materiál z těchto webstránek kdykoliv, bez předchozího upozornění.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a jejich interpretace se řídí francouzskými zákony a francouzské soudy mají výlučnou pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z, nebo v souvislosti s těmito Podmínkami.

Různé

Pokud kterékoliv ustanovení těchto Podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné,

pak bude takové ustanovení oddělitelné bez dotčení platnosti, zákonnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Není-li výslovně uvedeno, tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a společností HRA Pharma, pokud jde o používání těchto webstránek a obsahu.